Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem překladatelských a dalších doplňkových služeb společností K.M. Progress, s.r.o., U Josefa 113, 530 09 Pardubice, IČ: 28852168 (dále jen „poskytovatel“) a další fyzickou či právnickou osobou jako objednavatelem překladatelských či dalších doplňkových služeb (dále jen „objednatel“).

 1. Smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká na základě písemného návrhu objednatele (podaného v tištěné či elektronické podobě, označovaného též jako „objednávka“), na základě kterého poskytovatel vytvoří cenovou nabídku (dále jen „nabídka“), kterou objednatel v případě souhlasu písemně potvrdí. Tím je smlouva považována za uzavřenou.
 2. Objednávka musí mimo obvyklých náležitostí zahrnovat taktéž tyto informace: b.1) Zda se jedná o překlad, soudní překlad či jazykovou korekci. b.2) Jaký je výchozí jazyk a jaký je cílový jazyk. b.3) Jaký je požadovaný termín dodání překladu. b.4) Jaký je požadovaný způsob předání překladu. b.5) Jaký je účel, resp. využití překladu (tisk, konference, soukromé využití, apod.). b.6) Kontaktní osobu (jméno, telefon, email). V případě nedodržení těchto podmínek ze strany objednatele nebude brán zřetel na možné reklamace, které vznikly v důsledku nedodržení těchto podmínek.
 3. V případě, že překlad zahrnuje nestandardní či specifické výrazy či zkratky, je požadována součinnost odpovědné osoby za účelem jazykových konzultací či seznam s překladem takovýchto výrazů či zkratek.
 4. Poskytovatel může odstoupit od sjednané smlouvy z vážných provozních důvodů, které mu znemožňují splnění zakázky s parametry stanovenými v cenové nabídce (to je především v kvalitě, rozsahu a časové lhůtě).
 5. Na odstoupení od smlouvy ze strany objednatele se váže poplatek 15 % z hodnoty zakázky v případě, že doposud nezapočal překlad. V opačném případě objednatel uhradí částku v hodnotě již přeloženého textu dle podmínek původní cenové nabídky.
 6. Poskytovatel je povinen zakázku vyhotovit a předat objednateli ve lhůtě a způsobem uvedeným v nabídce a předložit fakturu.
 7. Objednatel je povinen zakázku převzít (dle podmínek nabídky), převzetí písemně potvrdit a řádně a včas zaplatit fakturu.
 8. V případě, že nemůže být zakázka předána objednateli v důsledku skutečností vzniklých na straně objednatele (úmyslných či neúmyslných), je považována za předanou.
 9. Reklamační lhůta na zjištěné vady je poskytována v rozsahu 28 dnů od předání zakázky poskytovatelem. Reklamovat překlad může objednatel pouze v písemné podobě a musí uvést popis a rozsah vady. Poskytovatel je v případě uznání reklamace povinen nabídnout objednateli přiměřenou slevu z ceny nebo v co nejkratším termínu zjištěné vady odstranit. Objednatel má právo rozhodnout se, jakou z těchto alternativ zvolí.
 10. Případnou škodu, která vznikne objednateli v důsledku vady překladu, je poskytovatel povinen uhradit až do výše ceny dané zakázky.
 11. Poskytovatel není plátce DPH, proto jsou i veškeré ceny uváděny bez DPH.
 12. Úhrada faktury objednatelem musí proběhnout připsáním fakturované částky na účet poskytovatele v termínu splatnosti faktury a s řádným označením platby. Splatnost faktury je vyznačena na faktuře a je minimálně 14 dnů od jejího vystavení.
 13. V případě uhrazení faktury po vypršení splatnosti je objednatel povinen uhradit úrok ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 14. Objednavatel nesmí kontaktovat překladatele, aniž by k tomu předem nedal písemný souhlas poskytovatel. V případě kontaktu objednavatele s překladatelem nesmí objednavatel projednávat obchodní podmínky mezi jím a poskytovatelem ani obchodní podmínky mezi poskytovatelem a překladatelem. Při porušení této podmínky je objednatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč ve lhůtě 4 týdnů od zjištění porušení této smluvní podmínky.
 15. Poskytovatel je povinen zachovávat v utajení všechny neveřejně známé informace, se kterými se seznámil v rámci poskytování překladatelských služeb.
 16. Poskytovatel si účtuje celkovou cenu překladu vždy v minimální ceně jedné normostrany (NS).
 17. Za jednu normostranu (1 NS) se považuje text v rozsahu 1800 znaků včetně mezer.
 18. Celková cena překladu se odvíjí mimo rozsahu textu také od jeho náročnosti, termínu vyhotovení či požadovaných grafických úprav.
 19. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů mohou být objednavatelem sdělené osobní údaje uchovávány a případně použity k marketingovým účelům poskytovatele, především k nabídce jeho dalších produktů. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě. Poskytovatel je na žádost objednavatele povinen osobní údaje objednavatele ve své databázi změnit nebo smazat.

Další podmínky a vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené podléhají právní úpravě České republiky.

 

K.M. Progress, s.r.o.